• Kreditinę/debetinę kortelę gali įsigyti įmonės, įstaigos ir organizacijos, pateikusios įmonės registracijos pažymėjimo kopiją
  • Sutarties galiojimo laikotarpiui kortelės yra išduodamos nemokamai
  • Naudotis kreditinėmis/debetinėmis kortelėmis yra labai patogu ir paprasta
  • Kreditines/debetines korteles galima pagaminti su įvairių paslaugų derinimu – pasirinkti kelias kuro rūšis ar paslaugas
  • Kortelių panaudojimo ataskaitas Jūs gausite kartu su sąskaita
  • Praradęs kortelę pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie prarastos kortelės anuliavimą tel. nr.: +370 611 26907
  • Mes įsipareigojame blokuoti kortelę darbo dienomis ir savaitgaliais per 24val. Bendrovė neatsako už visus pirkimus, kurių buvo per 24 val. nuo prašymo blokuoti kortelę gavimo momento. Taip pat klientai gali patys blokuoti korteles savitarnos sistemoje
  • Kortelę galima blokuoti ne tik ją pametus, bet ir tuo atveju, kai to pageidauja pirkėjas
  • Kortelės išduodamos bet kurioje UAB „Alauša“ pirkėjui patogioje degalinėje